William Ellery Chanriing

William Ellery Channing (1780 – 1842) był pastorem amerykańskiego ruchu unitariańskiego w początkach dziewiętnastego wieku. Unitarianizm jest gałęzią chrześcijaństwa odrzucającą wiarę w Świętą Trójcę, czy­li pogląd, iż Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty są oddzielnymi by­tami, a zarazem jednym Bogiem.

Utylitaryści byli często liberalnymi reformatorami swoich czasów. Byli społecznymi aktywistami, którzy bronili wielu wartych zachodu spraw, zwłaszcza walczyli o zakazanie niewolnictwa. Wielu spośród amerykańskich transcendentalistów należało pierwotnie do kościoła unitariańskiego.

Channing był również reformatorem społecznym, który mówił i pi­sał wymownie, wzywając do zakazania niewolnictwa i ustanowienia sy­stemu szkół publicznych, by umożliwić edukację wzrastającym tłumom pragnących swobodnie odetchnąć byłych niewolników. Pisma Channinga wpłynęły na ruch transcendentalistów. Wierzył on, że związek czło­wieka z Bogiem jest osobisty. Królestwo Boga znajduje się wewnątrz nas, a natura ludzka jest tak naprawdę boska. Przez „czynienie dobra innym”, życie dobrym życiem i współczucie możemy dotknąć boskości wewnątrz nas samych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.