Archive for the ‘Filozofie Wschodu’ Category

Reinkarnacja

Gdy Frank Sinatra śpiewał o powtarzaniu się cykli życia, to mógł się od­nosić do hinduizmu. We wszechświecie wszystko jest cykliczne, także ludzkie życie. Hinduiści wierzą w transmigrację dusz, co jest innym określe­niem reinkarnacji. To, czy odrodzimy się jako supermodel, czy jako na­drzewny leniwiec, zależy od naszej karmy.

Karma to zasada zakładająca istnienie wewnętrznej równowagi kos­mosu. W Biblii napisano: „Co zasiejesz, to i zbierzesz”. W wersji hin­duistycznej oznacza to, że to, co robisz w życiu, dobre i złe, zadecyduje o tym, jakie będzie Twoje kolejne wcielenie — czy będzie ono nagrodą, czy karą. Morderca stanie się ofiarą, ogier-rozpłodowiec zostanie mni­chem. Karma gromadzi się poprzez kolejne wcielenia na przestrzeni
tysiącleci. Celem jest stawanie się coraz bardziej oświeconym, aż w koń­cu nie będziemy musieli powracać do świata fizycznego. Będziemy mogli doświadczać wieczności jako w pełni przebudzony, duchowy byt.

Lepiej być dobrym i nie podpaść bogom, bo jeśli buddyści mają rację, to Twoje zachowania wpłyną na Twoją karmę. Karma to siła kosmicznej sprawiedliwości we wszechświecie. Jeśli w tym życiu jesteś złym czło­wiekiem, to możesz oczekiwać odpłaty w następnym.

Hindusi zasadniczo wybierają jedną z dwóch dróg życiowych. Wie­lu pracuje, zakłada rodziny i żyje normalnie, funkcjonując w zwyczajnej rzeczywistości. Inni jednak biorą sobie do serca zalecenia religii i prowa­dzą ascetyczny żywot, pełen wyrzeczeń, starając się przyspieszyć proces karmy i reinkarnacji i przybliżyć się do oświecenia już w tym życiu.

Teksty hinduistyczne

Cztery główne teksty hinduistyczne noszą nazwę Wed. Rygweda to naj­starsza z nich i wielu Hindusów od tysięcy lat uczy się jej na pamięć. Trzy pozostałe noszą nazwy: Jadźurweda, Samaweda i Atharwaweda.

Dwa inne ważne teksty hinduistyczne to Brahmany, czyli dokumen­ty sanskryckie opisujące w szczegółach rytuały, jakie mają wykonywać ka­płani. Jednakże na Zachodzie najbardziej znanym tekstem hinduistycz­nym są upaniszady. Tekst ten jest szczególnie popularny wśród proroków New Age, ponieważ opisuje mistyczne medytacje nad sensem życia.

Duchowa literatura hinduizmu oferuje również wyjątkowe spojrzenie na wszechświat. W wersji hinduskiej świat jest zamkniętą muszlą otoczo­ną koncentrycznymi wszechświatami, ciągle się obracającymi, z Indiami pośrodku. Nie dziwi, iż niemal każda kultura i społeczeństwo postrze­gały się jako wybrane, a swój kraj jako centrum wszechświata. Hinduizm naucza również, iż świat stopniowo upada od czasów złotej ery w prehi­storii nazywanej Satja juga. Wszystko się rozpada i centrum nie może się utrzymać, dopóki nie zostanie zniszczony tamten wszechświat i nie roz­pocznie się nowa złota era.

Co oznacza transmigracja dusz?

To inne określenie reinkarnacji. Hinduiści i buddyści wierzą, że odradza­my się w innym ciele po śmierci, ucząc się i rozwijając (miejmy nadzie­ję) z każdym kolejnym wcieleniem. Celem tego jest stanie się oświeco­nym, by móc wyjść z kręgu wcieleń i zjednoczyć się z całością.