Droga do rehabilitacji

Nie zawsze istniał tak łatwy dostęp do leczenia i zrozumienie dla alkoho­lików. W istocie alkoholizm stał się swoistym fenomenem bardzo niedaw­no. Dawniej niewiele było możliwości ratunku dla alkoholika — poza poszukaniem pociechy, wsparcia i możliwego wybawienia w grupach re­ligijnych i stowarzyszeniach abstynenckich. Organizacje takie, jak Armia Zbawienia pomogły wielu cierpiącym duszom. Wielu katolików odwie­dzało parafialnego księdza i „składało przysięgę”, przyrzekając, iż porzu­cą oni ten szatański nałóg. Działo się tak zwykle za namową umęczone­go małżonka. Czynny alkoholik, jeśli skończył w melinie, uważany był za żałosnego pariasa. Nawet przy szczerych chęciach procent wyzdrowień był bardzo niski. Pozostawanie w trzeźwości przez dłuższy czas było rzad­kością, wyjątkiem były jednostki bardzo uparte i religijne.

Anonimowi Alkoholicy rozpoczęli działalność w 1935 roku, i, po nie­pewnym starcie i skromnych początkach, pomogli milionom ludzi na ca­łym świecie zwalczyć wyniszczające ich uzależnienie od alkoholu.

Jednym z azyli dla alkoholików w potrzebie była Oxford Group. Była to ponad wyznaniowa katolicka i ewangelicka organizacja utworzo­na w początkach dwudziestego wieku. Grupa starała się naśladować prak­tyki bardzo wczesnego kościoła chrześcijańskiego, z czasów, gdy chrześ­cijaństwo było zbieraniną prześladowanych wyrzutków. Nie prowadzili rehabilitacji per se, lecz upadli mężczyźni i kobiety szukający pomysłu na życie i planu działania mającego na celu zwalczanie skutków ich „upadku” byli tu chętnie witani.

Jeden z członków Oxford Group szukał uleczenia u legendarnego le­karza Carla Junga. Ten wielki psycholog analizował dogłębnie zagadkę alkoholu. Po długim leczeniu pacjenta i jego powrotach do nałogu dok­tor Jung przyznał, że człowiek jest bezsilny wobec alkoholizmu, i po­wiedział pacjentowi, iż może mu pomóc tylko duchowe nawrócenie. Taka opinia panowała przez wieki i wyglądało na to, że nie zmieni się ona zbyt szybko.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.