Edmund Husserl

Twórca fenomenologii, niemiecki filozof, żył w latach 1859 -1938. Chciał badać sam umysł, a nie zewnętrzny świat rzeczy i zdarzeń przez ten umysł postrzeganych. Właściwe badanie świadomości odbywa się, według nie­go, w umyśle. Nazywał to redukcją fenomenologiczną. Umysł może wyob­razić sobie rzeczy nieistniejące, tak więc filozofia ta przypomina idea­lizm i immaterializm. Ten pogląd nazywał wzięciem rzeczywistości w nawias, co pozwalało wykluczyć z równania realność lub nierealność rzeczy.

Czym jest egzystencjalizm?

Wedle słownika American Heritage Dictionary egzystencjalizm to „filo­zofia podkreślająca wyjątkowość i izolację doświadczenia jednostko­wego we wrogim lub obojętnym świecie, uważająca ludzką egzystencję za niewyjaśnioną, podkreślająca wolność wyboru i odpowiedzialność za własne czyny”.

Esencję świadomości określił terminem intencjonalności. Myśl i jej obiekt są nierozerwalnie połączone. Nie można myśleć bez jakichś obiek­tów myślenia. W umyśle znajdują się prawdy absolutne, zwane przez niego znaczeniami, a przypisanie znaczenia do obiektu było ukierun­kowaną intencjonalnością. To przywodzi na myśl koncepcje nowej fizy­ki mówiące, że eksperymentator nie może nie wpłynąć na efekt swojego eksperymentu.

Myślenie oraz przemyśliwanie obiektów w umyśle, opisywanie ich sobie i spoglądanie na nie z innej perspektywy to aspekt kreatywności. Fe­nomenologia zainspirowała wielu artystów i pisarzy do kreatywnych po­szukiwań. Pokazuje ona również, jak bardzo nasze postrzeganie kształtu­je nasz światopogląd. Postrzeganie jest rzeczywistością taką, jaka jest.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.