Ataki na chrześcijaństwo

Oprócz tego, że uprawiał filozofię, Russell był przede wszystkim nauczy­cielem. Uczył w Chinach, a w Anglii dyrektorował ekskluzywnej szkole Beacon Hill. Pośród książek, które skonfliktowały Russella ze świętoszkowatymi amerykańskimi akademikami, można wymienić: W co wierzę, Dla­czego nie jestem chrześcijaninem i Małżeństwo i moralność.

Russell uważał, że tysiące lat poświęcone na „dowodzenie” istnienia Boga to czas co najmniej zmarnowany. I zwykł przypominać o licznych zbrodniach popełnionych w imię Boga i innych ubocznych efektach sto­sowania etyki chrześcijańskiej. Russell był także obrońcą wolności eks­presji seksualnej i walczył z hipokryzją i destrukcyjnością burżuazyjnej moralności.

Analiza logiczna

Tak jak gwiazdy kultury popularnej od czasu do czasu zmieniają image, tak Bertrand Russell od czasu do czasu zmieniał szkoły filozoficzne. Jed­nakże dbał o to, by jego prace zachowywały pewien porządek, i na zawsze pozostał empirystą. Miał wielki szacunek dla nauki, która, jego zdaniem, była najlepszym źródłem wiedzy. Rzeczywistość fizyczna nie była wymia­rem idei, była czymś bardzo prawdziwym i niezależnym, a nie tworzo­nym w umyśle.

Russell próbował zbudować system nazywany analizą logiczną, w ra­mach którego każdy koncept lub zdanie logiczne ulegałyby dekonstrukcji, a ich składowe byłyby poddawane analizie celem zdobycia wiedzy i zrozumienia. Ta metoda nosi również nazwę atomizmu logicznego. Krót­ko mówiąc, oznacza to, że świat zbudowany jest z faktów, podobnie jak rzeczywistość fizyczna zbudowana jest z atomów. A to z kolei oznacza, że zdanie logiczne jest zbiorem takich „atomów”.

W pracy On the Relations of Universals and Particulars Russell za pomocą analizy logicznej rozwiązał ostatecznie (jak sam twierdził) problem arystotelesowskich uniwersaliów. Był w stanie logicznie „dowieść”, że mogą istnieć zarówno uniwersalia, jak i cząsteczki. Oczywiście w pięknym świe­cie filozofii nigdy nie istnieje „ostatnie słowo”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.