Philosophes

Philosophes (francuskie słowo oznaczające filozofów) byli ludźmi rozsąd­nymi. Ponad wszystko cenili umysł ludzki i rozsądek, przez co często popadali w konflikty z kościołem katolickim, wciąż będącym ogromną społeczną i polityczną instytucją w Europie. Tak jak my dziś sądzimy, iż używamy tylko 10% naszego mózgu, a pozostający nienaruszony poten­cjał jest ogromny, tak philosophes wierzyli, iż rozwój i udoskonalone wyko­rzystanie rozumu ludzkiego mogą i powinny rozpętać Złoty Wiek, w któ­rym postęp osiągnięty zostanie w każdej dziedzinie. Według ich teorii filozofia natury miała pierwszeństwo przed filozofią klasyczną i Biblią. Wierzono, że ludzie powinni być aktywni i zaangażowani w życie doczes­ne i nie powinni się przejmować, czy będą potępieni, czy też trafią do raju w następnym życiu. Atakowano kościół w uszczypliwych słowach i pisa­no zjadliwe krytyki, co w rezultacie często kończyło się dla wielu uwięzie­niem lub koniecznością ucieczki.

Ci philosophes byli kimś więcej niż dogłębnymi myślicielami. W epo­ce pudrowanych peruk i pantalonów byli oni błyskotliwymi showmana- mi i gwiazdami swoich czasów. Próbowali agresywnie zmieniać świat po­przez słowa i czyny, zamiast bezczynnie siedzieć w pozycji rzeźby Rodina noszącej tytuł Myśliciel i spekulować, o co w tym wszystkim chodzi.

Uważaj na to, co piszesz. Wszyscy wielcy myśliciele oświecenia za­płacili za swoje przekonania. Były to czasy, gdy władze mogły skró­cić Cię o głowę za głoszenie odbiegających od kanonu opinii. Za swo­je pisma wielu zostało ukaranych i spędziło życie w więzieniu albo na wygnaniu.

Rewolucja amerykańska została okrzyknięta przykładem zastosowa­nia ich teorii w praktyce. W ich własnej ojczyźnie rewolucja francuska była zdarzeniem krwawym i barbarzyńskim i doprowadziła do wywyższenia Napoleona. Kochaj go lub znienawidź — dość powiedzieć, iż Bonapar­te nie był miłośnikiem demokracji. Choć terror rewolucji francuskiej był użyty przez krytyków oświecenia w celu potępienia jej jako filozofii złej, jej sukces po drugiej stronie Oceanu — w Ameryce — usprawiedliwiał wolnomularzy, jak się ich również nazywa. Filozofowie oświecenia zosta­wili dziedzictwo, które inspirowało i oświecało umysły ludzkości w wie­ku dziewiętnastym i dwudziestym. Trzej warci wspomnienia philosophes to: Monteskiusz, Wolter i Rousseau.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.