Artur Schopenhauer

Filozofem, który nie poważał zbytnio Hegla ani też innych filozofów, żeby być szczerym, był żyjący w latach 1788 -1860, urodzony w Gdańsku, Artur Schopenhauer. Jego głównym celem było dyskutowanie i dyskredytowanie bardzo popularnej w jego epoce filozofii Hegla. Jego najważniejsze i bar­dzo wpływowe dzieło to Świat jako wola i przedstawienie.

Wola

W swoim twierdzeniu, że rzeczywistość jest jedyną rzeczą, jaka może być nazywaną wolą, Schopenhauer przypominał antycznych monistów. O ile Kant twierdził, że nigdy nie będziemy w stanie poznać prawdziwej natu­ry rzeczywistości, „rzeczy samej w sobie”, to Schopenhauer się z tym nie zgadzał. Jeśli bylibyśmy jedynie bezcielesnymi umysłami, to Kant miał­by rację. Ale mamy fizyczne ciała napędzane i motywowane wolą. A wedle Schopenhauera wola jest rzeczywistością.

W świecie natury wola przejawia się w formie instynktu przetrwania. Wychodzi on poza królestwo zwierząt i ludzi i dotyczy również całego wszechświata. Prawdę mówiąc, kosmos jest bytem ewoluującym i starają­cym się uzyskać świadomość, którą, jak twierdzi Schopenhauer, zdoby­wa poprzez umysły ludzi. Świat jest więc ni mniej ni więcej tylko fizycz­nym przedstawieniem woli wszechświata. Schopenhauerowska wola nie przypomina niewyraźnych kantowskich noumenów i logiczno-etyczne- go heglowskiego absolutu — jest zmienną, irracjonalną i często destruk­cyjną siłą.

Schopenhauer konkluduje, że życie pełne jest wewnętrznego cier­pienia. Życie to ból.’Wola pobudza nasze pragnienie, a to ciągle przy­pomina nam o rzeczach, których nam w życiu brak. Jeśli nie zaspoko­imy naszych pragnień, to narosną frustracja i ból. W przeciwieństwie do przedmiotów nieożywionych i zwierząt wszyscy mamy świadomość naszej miotającej się woli i cierpimy z powodu tej świadomości. Oczywi­ście wszyscy robimy rzeczy dziwne dla nas samych — wynikające z nasze­go charakteru samodestrukcyjne akty, którymi jesteśmy potem zakłopo­tani. To nasza wola, idąca swoją własną droga. W tym aspekcie filozofia Schopenhauera przypomina teorię podświadomości Freuda. Im więcej wiemy, tym bardziej boli — taki jest pesymistyczny pogląd Schopenhau­era na świat. Miłość jest iluzją, tak naprawdę to pragnienie przetrwania woli poprzez proces prokreacji gatunków — uważał Schopenhauer.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.