Alfred Adler

Alfred Adler (1870 – 1937) był kolejnym uczniem Freuda, który nauczył się wiele od maestra, lecz, jak wielu innych, miał odmienne zdanie na te­mat seksu. Adler wierzył, że to raczej poczucie niższości, a nie seksual­ność, było główną motywującą, podświadomą siłą w człowieku. Właści­wie był tym, który ukuł termin „kompleks niższości”. Ludzie generalnie mieli poczucie niższości i sporo psychologicznej energii zużyto, poszu­kując dróg kompensacji tych uczuć i dążenia do perfekcji. Adler badał dynamikę w rodzinie i pisał o niej, a także o roli, jaką odgrywa kolejność urodzeń w rozwoju osobowości. Ściągnął także ludzi z freudowskiej ka­napy i wolał, gdy pacjent siedział z doktorem twarzą w twarz. To stwarza­ło poczucie równości, a terapeuta stawał się mniej autorytarną i wymu­szającą postacią.

William James

Ojcem amerykańskiej psychologii jest William James (1842 – 1909), brat pisarza Henry’ego Jamesa. Jego dwutomowe Zasady psychologii były biblią dla pokoleń amerykańskich psychologów. Jego podejście było funkcjonalistyczne, uważał, iż ważnym celem badania psychologicznego było ba­danie funkcji świadomości. Obejmowało ono analizę wybranych zagad­nień przez dłuższy czas poprzez obserwację i testowanie, co określał on mianem badania wydłużonego. Na Jamesa miała wpływ Darwinowska teo­ria ewolucji. To właśnie James i jego badania wydobyły psychologię z kró­lestwa filozofii i umieściły ją w laboratorium. Napisał on wiele książek, a jedna z nich, Doświadczenia religijne, zainspirowała założycieli Anonimo­wych Alkoholików.

Jean Piaget

Największym powodem do dumy Jeana Piageta (1896 – 1980) jest praca z dziećmi. Po latach pracy w szkole i przepytaniu tysięcy dzieci ten szwaj­carski psycholog zidentyfikował cztery fazy rozwoju dziecka:

Faza sensomotoryczna — od narodzin do drugiego roku życia, obej­muje opanowanie umiejętności kontroli motorycznej i naukę ra­dzenia sobie z fizycznym światem.

W fazie przedoperacyjnej, od drugiego do siódmego roku życia, dziecko skupia się na umiejętnościach werbalnych i komunikacyjnych. W fazie konkretno-operacyjnej dzieci zaczynają zajmować się liczba­mi i innymi skomplikowanymi koncepcjami. Logika i rozumowanie ewoluują w fazie formalno-operacyjnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.