Marcin Luter

Marcin Luter (1483 – 1546) był oburzony tym, co uważał za niesprawied­liwości w kościele. Uważał, że boski przekaz jest zaciemniany przez lu­dzi z ziemskimi ambicjami, dążącymi do świeckich celów. Podkreślał „we­wnętrzne doświadczenie” wiary. Innymi słowy, ci upierścienieni, zamożni pośrednicy chodzący w ornatach i żyjący w pałacach jedynie „zabagnia- łi” duchowe wody. Luter dążył do ekumenicznej redukcji przez eliminację

tych pośredników. Jednostka mogła bezpośrednio doświadczać Boga po­przez modlitwę, medytację i powrót do podstaw. Innymi słowy, wszystko, co musisz znać, to Stary i Nowy Testament, a dzięki Gutenbergowi i jego prasie drukarskiej Biblia stała się wówczas dostępna dla mas.

Luter miał problemy z kościołem instytucjonalnym i dlatego w pro­testanckiej tradycji nie ma nic w rodzaju papiestwa. Mniejszy nacisk kła­dzie się na postać Matki Boskiej Dziewicy Maryi. Nie otacza się jej takim kultem jak w katolicyzmie. Luter nie przejął także koncepcji trans susbstancjami eucharystii (tego, że chleb i wino przekształcają się dosłownie w ciało i krew Chrystusa w czasie mszy). Luter uważał to za symboliczny rytuał. No i jeszcze celibat. Luter porzucił swój zakon, poślubił eks zakonnicę i miał wiele dzieci.

interesujący, jeśli chodzi o Lutra i Kalwina, jest ich wkład w ich języ­ki narodowe. W średniowieczu wykształceni ludzie posługiwali się łaci­ną. Dzięki humanizmowi i reformacji narody zaczęły podkreślać włas­ną wyjątkowość i rozwijać swoje języki narodowe. Liczne pisma Lutra i Kalwina w ich narodowych językach pomogły w rozwoju współczes­nej niemczyzny i francuszczyzny.

Kościół początkowo nie potraktował Lutra poważnie. Papież nie za­wracał sobie głowy „kłótnią mnichów”, jak ją nazywał. Kościół uważał się za nietykalny. Trzy lata zajęło sformułowanie odpowiedzi na tezy Lu­tra, jakie ten przybił do drzwi kościoła. Ale wówczas było już za późno. Poparty przez książęta niemieckie i północnoeuropejskie, którzy mieli na widoku korzyści finansowe i wzrost potęgi swojej władzy po zerwa­niu z Rzymem, Luter stał już wtedy na czele wielkiego reformacyjnego ruchu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.