Antropologia

To dość młoda dziedzina nauki, ale od kiedy ludzie stworzyli kultu­ry i społeczeństwa, istnieli tacy, którzy obserwowali i komentowali to, co działo się w ich własnym otoczeniu, a także wśród sąsiadów.

Odkrywcy, krzyżowcy i inni, którzy odważnie wyruszali tam, gdzie nikt wcześniej nie odważył się pójść, ciągle odkrywali nowe, ciekawe świa­ty i cywilizacje. Od starożytnych podróżników, przez Marco Polo po Ko­lumba i tych, którzy za jego przykładem popłynęli odkrywać nowy świat, każdy odkrywca obserwujący i opisujący swoje podróże był na poły antropologiem.

Antropologia zajmuje się badaniami w zakresie trzech głównych dzie­dzin: społeczeństwa, kultury i ewolucji. Wędrujące stado pawianów może być uznane za społeczeństwo, ale stosunek społeczny obywate­li Nowego Jorku będzie już uznany za kulturę. Obie grupy mają ze sobą wiele wspólnego.

Współczesna antropologia jest oczywiście znacznie bardziej systema­tyczną nauką, posiadającą sprawdzoną i godną zaufania metodologię pozwalającą badać ludzkość w całym jej zróżnicowaniu kulturowym. An­tropologia stara się zrozumieć różnice kulturowe i odkrywać zaskakujące podobieństwa, wzbogacając tym samym nasze rozumienie nas samych.

Antropologia zajmuje się badaniami w zakresie trzech głównych dziedzin: społeczeństwa, kultury i ewolucji. Społeczeństwo i kultura to okre­ślenia często używane zamiennie, chociaż w dosłownym znaczeniu kul­tura oznacza interakcje i wzory zachowań w bardziej skomplikowanym społeczeństwie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.