Teoria potencjalności

Potencjalność oznacza, iż we wszystkim, włączając świat ludzi, istnie­je naturalna ewolucja w kierunku wypełniania własnych możliwości — w istocie przyjmujących swoją własną formę. Ruch natury i ludzi od nie­doskonałości do doskonałości lub czegoś maksymalnie jej bliskiego. Jest to stały składnik wszystkich rzeczy, który, według Arystotelesa, jest proce­sem mimowolnym. Wszechświat podlega ciągłemu procesowi bycia i sta­wania się — od Wielkiego Wybuchu do nieuchronnego Wielkiego Chło­du w kosmicznej skali, w przypadku ludzi jest to zaś cykl życia i śmierci.

Arystoteles mówi o przyczynach, jakie muszą zostać spełnione, aby zaistniała dana rzecz, i wyróżnia cztery:

  • Przyczyna materialna oznacza, że nowa rzecz jest wykreowana lub zainicjowana przez siłę zewnętrzną.
  • Przyczyna sprawcza jest procesem tworzenia.
  • Przyczyna formalna mówi, iż określona rzecz znajduje się w swo­im naturalnym stanie.
  • Przyczyna celowa mówi, co może powstać, gdy wypełniony zo­stanie potencjał.

Pierwszą przyczyną wszystkich rzeczy jest to, co Arystoteles określa jako Boga. Bóg jest tym, co Arystoteles nazywa Pierwszym Poruszycielem. Bóg jest pierwszą istniejącą rzeczą oddzielną od reszty materii, a tak­że najwyższą (i według przekonań Arystotelesa jedyną) formą. Bóg, we­dług kalkulacji Arystotelesa, jest czystym umysłem, czyli tym, co nazywa on nous. Bóg istotnie ukazuje się gdzieś tam, odsunięty i niespecjalnie zainteresowany tym, co dzieje się na ziemi, spędzając cały swój czas w nie­skończonej, wiecznej samo-kontemplacji. Bóg Arystotelesa jest całkowicie zaabsorbowany sobą. Być może spotkałeś już w życiu kilku takich ludzi.

Arystoteles postrzegał duszę ludzką jako integralną część ciała, a nie osobny byt. Wierzył w koncepcję zwaną dziś „ciało-umysł” — co ozna­cza, iż mamy jeden organizm składający się z materii fizycznej i ducho­wej. Stąd dusza nie może istnieć po śmierci. Jednakże każda dusza jest wypełniona częścią nous czy uniwersalnym umysłem, a nous uchodzi z człowieka do eteru w chwili jego fizycznej śmierci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.