Judaizm

Pierwsi Izraelici nie byli monoteistami. Byli oni, jak się ich dziś nazywa, benoteistami, co oznacza, iż mieli swego boga, lecz akceptowali bóstwa są­siadów, uważając je za równie ważne — innymi słowy, wyznawali oni te­ologiczną zasadę „żyj i pozwól żyć”. Ukształtowali swą wiarę, w której istniał tylko jeden bóg imieniem Jahwe, podczas męki i cierpienia, ja­kie przeżywali jako niewolnicy w Egipcie, późniejszego wyzwolenia i wę­drówki przez pustynię, gdzie, według Starego Testamentu, objawiono im dziesięć przykazań. Podczas późniejszego okresu dominacji mieszkań­ców Babilonu monoteizm Izraelitów został umocniony i ustanowiona została wiara, iż Mesjasz w końcu nadejdzie i zbawi świat. W tym mo­mencie wyłoniło się chrześcijaństwo.

Izraelici byli zawsze dręczeni przez zdobywców. W końcu nadeszli Rzymianie. Okupowali oni judeę przez wiele lat. Jezus Chrystus żył właś­nie w czasie rzymskiej okupacji. Jerozolima została zniszczona w roku 70 n.e. podczas jednego wydarzenia w historii kultury, które nazywane jest diasporą — od greckiego słowa „dyspersja”. Założenie państwa Izrael w roku 1948 ustanowiło pierwszą żydowską ojczyznę po prawie dwóch ty­siącleciach. Życie przez całe pokolenia bez ojczyzny, bez domu, wędrów­ki, koczowanie na obcej ziemi, gdzie traktowano Żydów niesprawiedli­wie, gdzie często dochodziło do wybuchów gwałtownych prześladowań — miały wielki wpływ na ukształtowanie ich religii i filozofii.

Tora i Talmud

Tora jest podstawą żydowskiej religii, tradycji i prawa; nazwa ta pochodzi od hebrajskiego słowa „doktryna”. Częścią Tory jest Pięcioksiąg składają­cy się z pierwszych pięciu ksiąg Biblii zwanych przez chrześcijan Starym Testamentem. Ponieważ Żydzi nie uznają Nowego Testamentu, nie nazy­wają swoich ksiąg „starymi”. Nazwa Tora często obejmuje wszystkie pis­ma żydowskie wraz z różnymi komentarzami napisanymi przez nauczy­cieli i rabinów w ciągu stuleci.

Talmud jest kolejną księgą religii żydowskiej, obejmującą prawo cy­wilne, a także Pięcioksiąg, Torę i komentarze do Tory. Istnieją dwie wersje Talmudu: Talmud Izraelski i Talmud Palestyński.

Naród wybrany

Tradycja żydowska utrzymuje, iż Żydzi są „narodem wybranym”. Moj­żeszowi objawił to sam Jahwe. Nie opuszcza ich skłonność do ironii, po­nieważ aby zostać „wybranymi”, musieli przetrwać wiele trudności. Księ­ga Hioba ze Starego Testamentu opowiada historię nieszczęsnego Hioba, którego dotyka jedno nieszczęście po drugim, gdyż Bóg testuje go jako swojego faworyta.

Tradycja żydowska popiera wiarę w jednego Boga, który stworzył wszechświat i kieruje nim. Boski wzór życia zaprezentowany został po­przez dziesięć przykazań, które zostały objawione Mojżeszowi na Górze Synaj. Judaizm opiera się na umowie czy też pakcie zawartym między Bogiem i Żydami. Żydzi uznają Boga za najwyższego króla i prawodaw­cę, a ten wyróżnia ich jako swój naród wybrany. Nieprzyjemne zrządze­nia losu, które dotykały Izraelitów, były często interpretowane jako znaki niezadowolenia Boga, co może wskazywać na to, że, w mniemaniu Jah­we, Żydzi nie zawsze żyli zgodnie ze swoją częścią umowy, a to ze wzglę­du na rożne próby i trudne przeżycia, z jakimi musieli się zmagać przez wieki.

Bóg Starego Testamentu jest, wedle swych własnych słów, Bogiem gniewnym i zazdrosnym, chętnie karzącym i wymagającym. Stąd juda­izm jest pełen rytuałów, które muszą być wypełniane, i praw, które muszą być przestrzegane. Księga Kapłańska jest długą listą praw, spośród któ­rych jedne brzmią całkiem logicznie (mężczyzna nie powinien odbywać stosunków seksualnych ze swoją córką), podczas gdy inne (mężczyzna powinien oddalić kobietę ze swego namiotu na czas jej menstruacji) zwy­czajnie byłyby nie do zaakceptowania w dzisiejszym świecie.

Cierpienia Żydów, jakich zaznawali oni przez lata z rąk gnębicieli, dały początek wierze w to, że Mesjasz przyjdzie, by zbawić świat. Współ­cześni Żydzi wierzą, iż ten dzień jeszcze nie nadszedł. Jednakże wielu wie­rzy, iż dzień, w którym pojawił się Mesjasz, nastał jakieś dwa tysiące lat temu i w oparciu o jego narodziny, nauczanie, śmierć, a dla wyznawców nawet zmartwychwstanie stworzono religię znaną jako chrześcijaństwo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.