Jan Duns Szkot

Byli też inni, którzy zaznaczyli swój wkład w rozwój myśli średniowiecz­nej. Jednym z nich był Jan Duns Szkot (1265 -1308). Przezywany był Dok­torem Subtelnym.

To franciszkanin, którzy przejął wiele koncepcji Augustyna, jednak różnił się od niego w wielu sprawach. Między innymi w postrzeganiu po­trzeby iluminacji. Jan Duns Szkot uważał, iż ludzie posiadają intelekt po­zwalający im pojąć Boga i jego cuda bez niebiańskich podpowiedzi. Ponie­waż był duchownym i człowiekiem swoich czasów, uznawał dogmaty i nie kwestionował ich. Odwrócił pojęcie uniwersaliów, sugerując, że istnieją

jako formy (w umyśle Boga) i są częścią fizycznych przedmiotów, jakie reprezentują (postrzeganych przez umysł człowieka). O ile dla Tomasza z Akwinu intelekt przeważa nad wolą ludzką, o tyle dla Szkota wola jest ważniejsza od intelektu. Ta różnica zdań doprowadziła do słynnej śred­niowiecznej debaty znanej jako wielki spór tomistów ze szkotystami.

Roger Bacon

Kolejnym ważnym filozofem wieku był Roger Bacon (1214 – 1294). Ba­con był franciszkaninem uważanym za prekursora współczesnych na­ukowców. W swoim dziele Opus major próbował włączyć matematykę i lin­gwistykę do teologii i filozofii.

Bacon uważał, iż istnieją trzy drogi do zdobycia wiedzy: autorytet, ro­zum i doświadczenie. Dzieli on doświadczenie na wewnętrzne i zewnętrz­ne. Doświadczenie zewnętrze to świadomość fizycznej rzeczywistości i świata zmysłów. Doświadczenie wewnętrzne jest podobne do ilumina­cji w rozumieniu Augustyna — drobnej pomocy ze strony sił wyższych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.