Kultury „prymitywne”

Filozofie inne niż europejska są powszechnie, z nutką pogardy, nazywa­ne „prymitywnymi”. O ile prawdą jest, że są one w dużej mierze przemie­szane z mitologią i duchowością, to wśród ludów afrykańskich i Indian amerykańskich istnieją bogate tradycje gromadzenia wiedzy, z których możemy się wiele nauczyć.

Afryka to kontynent wielu kultur, wierzeń i filozofii. Powszechnie uważa się, że pierwsi homonidzi, czyli nasi najdawniejsi przodkowie, wy­wodzą się z Afryki, tak więc dopóki nie zostanie dowiedzione inaczej, jest to miejsce narodzin ludzkości.

Poniższe omówienie nie jest z pewnością wyczerpujące i stanowi co najwyżej bardzo ogólny przegląd podstaw filozofii i duchowych kon­cepcji powstałych na kontynencie afrykańskim.

Filozofia afrykańska

Bardzo ogólnie mówiąc, filozofia afrykańska obejmuje bardzo głębokie połączenie z naturą wraz zrozumienie i szacunek dla nieuchronnego cy­klu życia. Człowiek jest częścią większej całości, którą stanowią natura i kosmos. Wedle afrykańskiego światopoglądu człowiek nie żyje dzięki rozsądkowi. Za uprawnione sposoby zdobywania wiedzy uchodzą intui­cja i wyobraźnia, nie wspomina się natomiast o logice. Bardzo ważną rolę odgrywają emocje.

W obszarze filozofii zachodniej przez stulecia debatowano na temat istnienia Boga. Argumenty ontologiczne, wnioskowanie indukcyjne i de­dukcyjne oraz dowody na istnienie pierwszego poruszyciela nie pasu­ją za bardzo do obrazu filozofii afrykańskiej. Fakt istnienia jakiejś „siły” przyjmuje się jako coś oczywistego, podobnie jak założenie o istnieniu du­chowego świata współistniejącego z wymiarem rzeczywistości fizycznej.

Typowa filozofia afrykańska zakłada, że istnieje jakiś porządek w kos­mosie. Wyższe moce (bogowie) znajdują się na szczycie hierarchii, poni­żej są człowiek, zwierzęta i nieożywione obiekty naturalne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.